De curator bij een faillissement

De curator beheert uw centen, uw bezittingen en uw bedrijf of u nu wilt of niet. Gebruik alle hulp die u kunt krijgen om met deze, door de rechtbank aangewezen advocaat te praten. Kom beslagen ten ijs!! 

Curator, wat betekent het eigenlijk?

Curator is in een vrije vorm de Latijnse vertaling voor voogd - verzorger van waanzinnigen of verkwisters. In onze rechtspraak noemen we iemend een curator of bewindvoerder als deze, in opdracht van de rechtbank, optreed namens iemand die handelingsonbekwaam of in een faillissement verwikkeld is. Zowel wanneer u handelingsonbekwaam bent verklaard of in staat van faillissement bent, wordt u door de rechtbank onder curatele gesteld. Bij een faillissement is de curator vaak een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementsrecht. 

Wat mag een curator bij een faillissement?

Wanneer u een curator aangewezen heeft gekregen van de RC (rechtercommissaris) heeft deze ongelofelijk veel bevoegdheden. Maak niet de fout die ik gemaakt heb door te denken dat hij ook "zijn best zal doen" voor u als degene in staat van faillissement. In feite mag u zelf niets meer doen, uw postadres wordt het postadres van de curator, u heeft geen beslissingsbevoegdheid meer over uw bankrekening, u heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid meer. Alles, maar dan ook alles moet via het kantoor van de curator. Hij (of zij natuurlijk) is uw wettelijk vertegenwoordiger, aangewezen door de rechtbank. Hij voert bovendien het beheer over uw bezittingen. Vergis u niet, de curator handelt louter en alleen in het belang van de schuldeisers en in zijn eigen belang. Des te sneller hij, tegen welke prijs dan ook, uw bezittingen kan liquideren, des te sneller kan hij zijn rekening á 20% indienen. In theorie probeert hij zoveel mogelijk geld op een zogenaamde boedelrekening te verzamelen om van daaruit de crediteuren te betalen. In mijn geval heeft het faillissement precies zo lang geduurd totdat zijn facturen de boedelrekening leeg hadden. En toen, na 3 jaar, nog een laatste rekening, die vanzelfsprekend niet meer geïnd kon worden en toen werd pas het faillissement opgeheven. Al die tijd werd bovendien mijn loon afgeroomd. Had ik maar eerder, op de mij nu bekende wijze, voor mezelf begonnen. Nu heeft het heel veel geld gekost ...

button kies voor een vrijblijvend gesprek

Taak van de curator

CuratorDe lange arm van de curator reikt ver ... Een curator is door de rechtbank aangewezen én gemachtigd om het beheer te voeren over alles wat u bezit of in het bezit is van uw BV of NV. Hij treedt op als wettelijk vertegenwoordiger van u en/of uw bedrijf. Hij is dus als curator betrokken bij elke beslissing die u wilt nemen. Nogmaals, de curator handelt namens de schuldeisers en heeft dus geen belang bij uw wel en wee. Hij zal uw begrafenispolis royeren wanneer hij denkt dat hij daar geld uit kan halen. Uw auto (ook al heeft u die nodig om uw kinderen van en naar sport te brengen of uw zieke moeder te bezoeken) zal hij verkopen. Hij perst u uit om elke euro naar de boedelrekening te krijgen. Overigens wordt de curator nagenoeg altijd gedekt door de wet. Hij opereert binnen de mogelijkheden we wettelijke regelingen heet dat.

Onderstaand een opsomming wat de curator allemaal mag, moet en kan:

  • De curator schrijft alles op wat u bezit en schuldig bent, een zogenaamde boedelbeschrijving
  • Hij liquideert hij alles wat hij kan vinden; van vermogen tot bezittingen
  • Hij draagt zorg voor alles dat hij inneemt om te voorkomen dat u bezittengen laat verdwijnen
  • Je krijgt geen post meer thuis, alle post komt binnen bij de curator en die ziet alles. Wat hij voor u van belang acht, zou hij door moeten sturen. In de praktijk kun je bedelen om je post en het zelf komen halen wanneer het de curator uitkomt
  • Je krijgt zakgeld en hij beheert de rest tot en met de spaarrekeningen van de kinderen, die hij eventueel ook mag leeghalen tbv de crediteuren of om zijn eigen rekening te betalen
  • Ook sieraden zoals horloges, erfstukken etc neemt hij in beslag en verkoopt hij
  • Elke 3 maanden stuurt de curator een overzicht van het verloop van het faillissement naar de rechter commisaris. Het is de bedoeling dat de RC toezicht houdt op de curator echter in de praktijk "kunnen ze het heel goed vinden met elkaar" zullen we maar zeggen
  • Hij kan, indien hij dat wil, een rekening voor je openen
  • Misschien wel nog belangrijker, hij kan overeenkomsten beëindigen. Zo heb je ineens je Ziggo Sport abonnement niet meer, je sportschool abonnement wordt niet verlengd of je Dela waardepolis wordt beëindigd; kun je niet eens meer een fatsoenlijke begrafenis krijgen voor jou, je vrouw en kinderen
  • Het mooiste is nog dat u verplicht bent om de curator alle informatie te geven. U mag niet verhuizen naar een andere woonplaats of naar het buitenland, Iedere handeling die financiële gevolgen heeft, moet overlegd worden met de curator.

Wat is onder curatele stellen?

Onder curatele stellen is een soort containerbegrip, het kan in verschillende situaties verschillende dingen betekenen. Grofweg betekent het wanneer u onder curatele gesteld wordt, dat u uw eigen zaken niet meer mag regelen. In sommige gevallen omdat u het simpelweg niet meer zelf kunt regelen of omdat de rechtbank vindt dat u het niet meer mag. Met deze laatste variant krijgt u te maken wanneer u failliet verklaard wordt. Wanneer eenmaal een curator in uw faillissement is aangewezen mag u niet meer zonder zijn toestemming rechtshandelingen verrichten. U mag uw post niet meer openen, u mag uw bankrekening niet meer beheren etc. 
Overigens kunt u wel bezwaar aantekenen tegen de onder curatele stelling, tegen de gerechtelijke uitspraak. Daarbij is het wel verplicht een advocaat in te schakelen. 
Dan is er ook nog zoiets als een "commissie van schuldeisers". De rechtbank kan bij het vonnis uw schuldeisers verenigen in een soort commissie van drie schuldeisers die de rest van de schuldeisers vertegenwoordigen. Zij praten met de curator en voorzien hem van advies. Natuurlijk kan de curator dit advies naast zich neerleggen, alleen moet hij dit de commissie dan wel laten weten. Mocht de commissie het niet eens zijn met de beslissing van de curator, kunnen zij zich nog wenden tot de rechter commissaris. Indien de RC dit wil of nodig acht, moet degene die failliet is verklaard, uitleg komen geven. 

Een curator mag niet alles

De beste brave man mag dan wel vaak een enorm ego zijn, je het vuur aan de schenen leggen, hij mag echter ook niet alles zomaar doen. Zowel degene die failliet verklaard zowel als de schuldeisers kunnen tegen elke beslissing, elke handeling van de curator bezwaar maken en een eventuele herziening vragen. Dit bezwaar moet dan ingediend worden bij de RC en deze moet binnen 3 dagen een besluit nemen. Dit besluit wordt op schrift gesteld en medegedeeld aan degenen die bezwaar heeft gemaakt. 

Kortom, u kunt maar beter niet met zo'n figuur te maken krijgen. Krijgt u er onverhoopt toch mee te maken omdat u bijvoorbeeld failliet verklaard wordt of bent, aarzel dan niet om uw gegeven achter te laten en met ons te komen praten.

 

button kies voor een vrijblijvend gesprek